Bộ Tài chính: Không tổ chức chúc tụng, tặng quà Tết cấp trên

Dailypress - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 18613/BTC - TTr gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017.

Công văn nêu rõ, để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP); chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về công tác PCTN và THTK,CLP, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật PCTN, Luật THTK,CLP và chủ trương, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư về PCTN, lãng phí...

Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 22/02/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 08 - CT/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tăng cường công tác PCTN trong ngành Tài chính và Kế hoạch số 05 - KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn quy định.

Ảnh minh họa.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu về PCTN, lãng phí, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, trong công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ về PCTN và THTK,CLP; các quy chế quản lý, quy trình giải quyết công việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ về PCTN và THTK,CLP năm 2017 theo quy định của Luật PCTN, Luật THTK, CLP và Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các Tổng cục và tương đương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ về PCTN và THTK,CLP; tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong toàn hệ thống trong Báo cáo định kỳ về công tác PCTN và THTK,CLP của Tổng cục, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp. Kết quả kiểm tra nội bộ về PCTN, kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực phải được tổng hợp đầy đủ, kịp thời vào Báo cáo định kỳ công tác PCTN và THTK,CLP của đơn vị.

Cũng tại công văn này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 07/12/2016 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 về việc không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Theo DNVN
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: dailypress.com@gmail.com

Copyright 2014 © Dailypress. All rights reserved.
Trang thông tin điện tử tổng hợp Dailypress.
Ghi rõ nguồn Dailypress khi phát hành lại những thông tin này!
Trang thông tin Dailypress
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Email: dailypress.com@gmail.com